Archive: اخبار و گزارشات Subscribe to اخبار و گزارشات

اندیشه های برتر در دیوان سید نادر شاه کیانی

بسم الله الرحمن الرحیم سر محقق حسین فرمند اندیشه های برتر در دیوان سید نادر شاه کیانی در میان دانشیان و سخنپردازان سدۀ اخیر کشور، زنده...

صور خیال و آرایه های ادبی در سروده های حکیم سنایی

  صور خیال و آرایه های ادبی در سروده های حکیم سنایی نویسنده: پوهاند دوکتور عبدالقیوم قویم استاد دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل...

آفریده های ناصر خسرو و ارج گذاری به مقام والای انسان

آفریده های ناصر خسرو و ارج گذاری به مقام والای انسان نویسنده: پوهندوی سید محمد ابراهیم بامیانی استاد دانشگاه و عضو کمیتۀ علمی کانون فرهنگی...

جهانی شدن و تاثیر آن بالای فرهنگ

جهانی شدن و تاثیر آن بالای فرهنگ نویسنده: محمد علی رضایی یکی از ابعاد جهانی شدن، عرصه ی فرهنگ است. ارتباطات، زمینه ساز و بستر جهانی شدن...

شعر زیبای خواجه حافظ شیرازی در مورد شب یلدا

شعر زیبای خواجه حافظ شیرازی در مورد شب یلدا بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو...

شعر چیست؟

شعر چیست؟ نویسنده: شهرام عدیلی پور شعر چیست؟ آیا این پرسش پاسخی دارد؟ آیا پاسخ دادن به آن آسان است؟ این پرسش همواره از زمان پیدایش شعر...

ای رنجبر

ای رنجبر تا به کی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر! ریختن از بهر نان از چهره آب ای رنجبر؟! این همه خواری که بینی ز آفتاب و خاک و باد؟! چیست مزدت...

نقش سید جمال الدین در جنبش اصلاحی افغانستان

نقش سید جمال الدین در جنبش اصلاحی افغانستان نویسنده: محمد جواد برهانی این مقاله برشی است از یک تحقیق بلند. مقدمه : سؤال اصلی که این مقاله...

معیارهای تعیین تلفظ واژه های پارسی دری

معیارهای تعیین تلفظ واژه های پارسی دری نویسنده: سید علی محمد اشراقی، استاد ادبیات دانشگاه کابل با همه کوشش هایی که در درازای تاریخِ پیدایش...

عرفان در اشعار سید نادرشاه کیانی

    عرفان سید نادرشاه کیانی  نویسنده: فریبا فرحت پیام، استاد دانشگاه کابل همان گونه که دیدگاه هاو بینش هر نویسنده وشاعری را می توان...