Archive: دبستان حکيم Subscribe to دبستان حکيم

نکوداشت از جشن باستانی نوروز

به پیشواز از جشن نوروز با «سخن و شعر» کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی محفلی را برای گرامی داشت از جشن نوروز برگزار نمود. این محفل به روز...

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،  شماره چهارم، صفحه ۱۰۳- ۱۲۰، شماره مسلسل هشتم، حوت – جدی۱۳۷۰ برگ‌های...

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه نویسنده:  مهندس صاحب‌نظر مرادی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،...

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو نویسنده: مسعود میرشاهی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم، شماره چهارم،  صفحه ۵۲- ۶۲، شماره...

اشاره‌هایی به نگرش تاریخی استاد خلیلی

اشاره‌هایی به نگرش تاریخی استاد خلیلی نویسنده: پوهاند دکتور جلال الدین صدیقی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره چهارم،...

در باره معنای چند بیت حضرت ابوالمعانی بیدل

در باره معنای چند بیت حضرت ابوالمعانی بیدل نویسنده: کاندید اکادمیسین دو کتور اسدالله حبیب منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره...

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی از روز دانش‎جو را گرامی‎داشت نمودند

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، به همکاری بنیاد اندیشه نوین، روز جهانی دانشجو را برگزارکردند. این مجلس که به روز پنجشنبه ۲۵ عقرب در...

روز جهانی معلم گرامی‌باد…!

  کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، روز آموزگار، روز ارج پاسداری از دانایی و روز عشق  و محبت به روشنگری را برای تمام آموزگاران جهان،...

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره سوم،  از سال دوم، صفحه ۵۰-۵۸، شماره مسلسل هفتم،  میزان – قوس ۱۳۷۰  ای...

نگرشی بر اندیشه‌های آموزشی و پرورشی حکیم ناصرخسرو-۲-

نگرشی بر اندیشه‌های آموزشی و پرورشی حکیم ناصرخسرو-۲- نویسنده: معاون سرمحق دکتور پروانی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره...