جمعه آوریل 19, 9495

Archive: دبستان حکيم Subscribe to دبستان حکيم

بادۀ طرب

بادۀ طرب جهان چـو کـوه گران بـر سـرم فرود آمد چونان‏ که از جگرم خون همچو رود آمد ز سـوز آتش هجران تار و پودم سـوخت بـه آن طـریـق که از...

تمنای دل

تمنای دل دل را بـه تمـنایـی دیـوانـه کنم یـا نه ســودایی چـشـمان فـتـانـه کـنم یـا نه از چشم تومی‏نوشم رویای شراب‏آلود بیت و غـزل دل...

دل گم شده

دل گم شده گـم‏گـشته دل واله و حـیران به دست کیست خانه به دوش بی‏سروسامان به دست کیست دانــش‏پــژوی خـبـره و آمـــوزگـار مـــــن این...

مرغ آواره

مرغ آواره تا که دل در خـم زلف تـو پریشانم کرد مـرغ آواره شـدم بی‏سـر و سامانم کرد گرچه از سوز فراغ تو بود دیده پرآب دل بـریان شـده آتـش...

حملۀ پاییز

حملۀ پاییز خنجر کند جهان بـر سـر ما تیز شده است نعل خر بازچنین قاتل و خونریز شده است کس نـدانسـت بـه میدان، هـنر رخـش ولی دیرگاهی است خر...

نیستان مزامیر

 نیستان مزامیر نمی‏دانـم چـرا از گـردش ایـام دلگـیرم نخوردم شهدنوشینی ولی ازنیش‏غم سیرم دلـم را می‏گـزد هـردم سموم نیش کبرایی همی...

سال غم

سال غم  امسال سـال درد و غـم رنج و ماتـم است گر راست گویمت شبی مرگ دمادم است کــس نیسـت آگـه از دل تـرکـیـدۀ یـتـیــم از نـقـد روزگار فـقـط...

درس تاریخ

درس تاریخ   خروش خون مردم خیره سازد چشم دنیا را به‏هم‏ریـزد بســاط دلـقـکان بی‏سـر و پــا را ز تاریخ امیران گرنگیری درس عبرت باز کنی...

عشق

از مـــا ســــــــلام بر همـــــــگی عاشقان عشق بـــــر بـــــارگاهی منـــــزلتِ رهــــروان عشق دلهــــــــا طپیــــد و عالـــــــــم...

فرهنگ ستیزان تمدن گریز

  رسول پویان فرهنگ ستیزان تمدن گریز بـه آیین بـهاران می‏ستیزند                بـه لطف گوهر جان می‏ستیزند به شور و نغمه‏های عندلیبان            ...