شهکار

بنــده ی باهـــمتِ  ربِ  جـلیل

سیـدی  جوینده ی اجـرِ جـزیل

در تقـــرب با خــدای لا مــکان

در جهان کاری نمـوده بی بدیل

وزنِ  نیمِ تُـن یکـی قرآن نوشت

شاهـــکارِ تازه ی  بی قال و قیل

زین عمل درخود نمیگنجد زمین

این بـُوَد فــعـلِ مسلمــانِ اصیـل

کِی کنـد اینگونه یک کارِسترگ

جز کیانی های هشیار و عقیـل

دروطن مردی به این مردانگی

هست بر ملت چــو آب سلسبیـل

روزمحشر کاش محشورش کنی

در کــنــار ابــن آذر آن خـلیــل

در قیــامت بار الاهــا این کتــاب

گل شود درگـردنش گــردد امیل

با د این شهـکار بــر وی تهنیت

از شرر این بنـده ی پیـروعـلیل

ای خــداونــدا به حـقِ ایــن کتاب

دشـمـنـان ماشونـد خـوار و ذلیل

                               “شرر”

نشر شده در: اشعار

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.