دوشنبه آوریل 19, 3802

عید رمضان بر همگان مبارک باد

رسول پویان

عید رمضان بر همگان مبارک باد

طفلکان، از هرسو چشم بر آسمان دوخته بودند. دختر آسمان، چون ماهیان سپید در اقیانوس فضا غوطه می‏زد. زهره با خوشه‏های پروین بازی می‏کرد. مشتری در بزم شعر و موسیقی اورانوس می‏رقصید. خورشید با انوار اهورایی با دیوان می‏رزمید. پدران با بسته‏های نقل و کلچه به سوی خانه‏های خود می‏شتافتند. مادرها حنای عید بر کفت دست دخترکان می‏نهادند. در این خلوت صمیمانه و آرام، ماه غمزه کنان گوشۀ ابرو نمایانید؛ فریاد شادی طفلکان فضا را پرنمود. وا وا، فردا عید شد؛ وا وا، فرد ا عید شد.

در میان آن همه شور و نشاط ناگاه صدای وحشتناکی شهر را ‏لرزانید؛ بلی! انفجار، انتحاری، بم کنارجاده، طالب، آدم کشی، وحشت و… هنوز دلها می‏لرزیدند که نوای آسمانی مرگ و نفرین بر جنگ افروزان و لعنت بر حامیان داخلی و خارجی این دیوسیرتان خون آشام در سراسر شهر و دیار ‏پیچید و مردم افغانستان همدلانه کمر به مبارزۀ سرنوشت ساز با هرنوع وحشت، خشونت، ناامنی و مردم آزاری بستند و همصدا این شعار را سر دادند:

یا مرگ، یا امنیت و آزادی

           

پیام عید

لـبــانـت مـــزۀ عـنـاب دارد                دهـان قنـد و شــراب نـاب دارد

دو زلف پیچ در پیچ سیاهت               دوصد دور و هزاران تاب دارد

نگاه گوشـۀ چشـمان مستـت                خــدنـگ دلــربـا پــرتــاب دارد

به هرنازوکرشمه صدهزاران             دل ســـوزیــده بــر قـــلاب دارد

به بازار محبت گـونـه‏هـایت               زر ســرخ و طــلای نـاب دارد

بشوخی‏چهرۀ زیبایت‏هرشب               ســـر پـیــکار بــا مهـتـاب دارد

هـلال ابـروانـت نیـک دانـم               پـیـام عــیــد در مـحــراب دارد

به صبح عید یک لبخندنازت              لبـان خشـک را ســیراب دارد

دل غـم‏پـرورم را شوق رویی

زدرد هجر چون سیماب دارد

نشر شده در: اخبار و گزارشات, پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.