Tag Archives: فرهنگی

پرتو نادری با نشریهء پامیر

حمید رحمانی (پاره هایی از یک گفتگو) *- شعر در زنده گی شما چه نقشی داشته است؟ پاسخ: من با شعر زیسته ام.لذت ناک ترین لحظه ها برایم ، لحظه های...

تیپ فرهنگی افغانستان چیست؟

وهاب سائس  آنچه به منظور شناخت یک جامعه ضرور است، مطالعه نحو زندگی روزمره، رسوم و عنعنات، اعتقادات، جهان بینی و ارزشهای آن جامعه می باشد. در...

ستاره یی درافق تبعید« مخفی »

پرتو نادری مخفی شاهدختی بود در تبعید. به تعبیری ستاره یی بود که در افق تبعید تابید. عمردرازی کرد؛ اما در اندوه و تنهایی. تاریخ تولد او ر...

… و باران می بارید

رهنورد زریاب داستان کوتاه پسرک پیش خودش گفت: – خدایا، تا کی اینطور میبارد؟ آهسته از زیر صندلی برآمد، کنار ارسی ایستاده زمزمه کرد: –...