Tag Archives: پرتو نادری

دربوستان همیشه سبزسعدی

پرتونادری کاربرد ضرب المثل ها در ادبیات کلاسیک فارسی دری از سابقه و سرگذشت دراز و گسترده یی برخوردار است. حتی می توان گفت که شعر فارسی...

درسرا پردهء تندیسها

پرتونادری خداوند همه انسانها را از یک جوهر آفریده است . در آفرینش انسانها تفاوتی و امیتازی نیست.نه سپید را بر سرخ امتیازی است و نه زرد...

«پاییز» بی برگشت! یادی ازنویسندهء شهید پاییز حنیفی

پرتو نادری  نام اصلی پاییز حنیفی عبدالرووف است. او به سال «۱۳۱۶» خورشیدی در کابل زاده شده است. حنیفی از شمار نخستین شخصیت های فرهنگی افغانستان...

صدای گامهای نخستین ( اثر باگام های نخستین)

  پرتو نادری گزینهء شعری«با گام های نخستین»، تجربه های نخستین من اند، مانند پرپر زدن پرندهء جوانی که می خواهد نخستین پروازرا تجربه...

دیــــداری بــا “اصحـــاب کیــــف”

  پزتو نادری در تابستان «۱۳۸۱» خورشیدی، زمانی که در پشاور پاکستان برای رادیو بی بی سی کار می کردم، روزی کتابی برایم رسید، زیرنام «تولد...

مـــاجــــرای شــــعر «زیبــــایـــی»

زمستان سال۱۳۸۳ میلادی بود و من در خانهء خود در میکرو رویان سوم در کابل بودم که شبی موبایل من به صدا در آمد. تا چشمم به پردهء موبایل افتاد...

به کودک چهار ساله ام علی سینا ، نوشته استاد پرتونادری

لحظه ها و خاطره ها                                                                                                          ...

صدای گامهای نخستین

پرتو نادری گزینهء شعری«با گام های نخستین»، تجربه های نخستین من اند، مانند پرپر زدن پرندهءجوانی که می خواهد نخستین پروازرا تجربه کند....

گذرگاه بسته

پرتو نادری فریادی برای همهء زنانی در بند (نگاهی به کتاب خاطرات بلقیس مکیز) شاید بتوان گفت که خاطره نویسی در سالهای  پسین به گونهء یک نوع...

صدا های گمشده!

پرتونادری  وقتی از من خواسته شد تا برگزینه شعری شاعر فرزانه نفیسهء خوش نصیب چیز بنویسم ، نمی دانم چرا ذهنم یکی ویک بار به آن سالهای سیاهی...