Archive: اشعار Subscribe to اشعار

شعر زیبای خواجه حافظ شیرازی در مورد شب یلدا

شعر زیبای خواجه حافظ شیرازی در مورد شب یلدا بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو...

شعر چیست؟

شعر چیست؟ نویسنده: شهرام عدیلی پور شعر چیست؟ آیا این پرسش پاسخی دارد؟ آیا پاسخ دادن به آن آسان است؟ این پرسش همواره از زمان پیدایش شعر...

عشق

عشق واکند آیا کسی زنجیر را ؟ دستهای بسته تدبیر را؟ بشنود چشمی نگاه خسته ام صد نیستان ناله دلگیر را؟ از کمانی هست آیا این امید بشکند بغض...

ای رنجبر

ای رنجبر تا به کی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر! ریختن از بهر نان از چهره آب ای رنجبر؟! این همه خواری که بینی ز آفتاب و خاک و باد؟! چیست مزدت...

عرفان در اشعار سید نادرشاه کیانی

    عرفان سید نادرشاه کیانی  نویسنده: فریبا فرحت پیام، استاد دانشگاه کابل همان گونه که دیدگاه هاو بینش هر نویسنده وشاعری را می توان...

خطۀ خورشید

خطۀ خورشید به میدانی که رخـش تهمتن زیبد سـواری را نباشد فرصتی، اشـترسواری،  خرکاری را ملاف ازتاج وتخت اجنبی درخطۀ خورشید فقیران خراسـان...

رحمت صبح

رحمت صبح از بادۀ چشـمانـت مـسـتانـه و شـادم کن آتـش بفـکن در دل از ریـشـه خرابم کن گر سخت و گلوگیرم چـون دانۀ انجیرم شـهـدم بنـمـا جــانـا...

بهار آرزو

“بهار آرزو” در بهار آرزو، چون یاسمن گل میکنم پای آن سروِ روان اندر چمن گل میکنم تا نسیم صبحگاهی میرسد از کشورم در دیار غیر، صد دشت...

بادۀ طرب

بادۀ طرب جهان چـو کـوه گران بـر سـرم فرود آمد چونان‏ که از جگرم خون همچو رود آمد ز سـوز آتش هجران تار و پودم سـوخت بـه آن طـریـق که از...

تمنای دل

تمنای دل دل را بـه تمـنایـی دیـوانـه کنم یـا نه ســودایی چـشـمان فـتـانـه کـنم یـا نه از چشم تومی‏نوشم رویای شراب‏آلود بیت و غـزل دل...