Archive: تياتر Subscribe to تياتر

برخی از سبکهای تیاتر

اکسپرسیونیسم – Expressionism این اصطلاح نخستین بار در نقاشی و برای تمایز بین عده ای از نقاشان که از سبک امپرسیونیسم جدا شده بودند،به کاررفت....