بزرگمرد سدۀ پنجم هجری

پیام کمسیون یو نسکو، به مناسبت برگزاری سیمنار بین المللی ناصر خسرو بلخی

رفقا، استادان، دانشمندان و حاضرین محترم !

بزرگداشت از مردان یزرگ و یاد بود از کار نامه های سترگ شعرا، نوسینده گان ، هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران یکی از عنعنات خوب و پسندیدۀ مردم ماست و امروز که به ابتکار انستیتیوت زبان و ادبیات دری اکاددمی علوم ج. د. ا. سیمنار علمی به منظور سیری در اشعار و آثار سخنسرای معروف و نامور کشور ( حکیم ناصر خسرو بلخی) تدویر یافته، بیانگر آنست که تحت  شرایط صلح آمیز کنونی و دورۀ حاکمیت مردمی ما بیش از هر زمان دیگر به سنتهای مردم و به علم و عالم ارج و احترام فراوان گذاشته میشود.

از اینجاست که از کار مندان کمسیون ملی یونسکو مسرت دارند، که به وسیله این پیام تمنیات نیک و اخلاصمندی خاص خویش را بدین نیت که شاملان سیمینار در کار سیمنار به کامیابی های هر چه بیشتر نایل آیند، ابراز نموده،  امید وارند که نتایج مثبت حاصله از کار شان، نه تنها خوبترین کمک باشد برای آنانیکه بدین امر اشتغال دارند، بلکه با ارزشترین ماخذ باشد برای آنانیکه در آینده نیز در این راه قدم خواهند گذاشت.

بزرگمرد سدۀ پنجم هجری، حکیم ابو معین ناصر بن حارث القباد یانی بلخی از اعاظم شعرا واکابر نوسینده گان دوران بود، چنانکه نه تنها قرن پنجم بل در قرن سابق هم الحق به پایۀ بزرگی فضل و عرفان او کمتر کسی به نظر می رسید. این درخشانترین ستارۀ بلخ در سال (۳۹۴) در قبادیان بلخ متولد و در بلخ به کسب علوم پرداخت. وی در جوانی به دربارشاهان غزنوی راه یافت و مقامات عالی بدست آورد و عناوین (( دبیر ))و ((ادیب)) از همینجا بر او گذاشته شد. نامبرده پس از تصرف بلخ بدست سلجو.قیان در ۴۳۲ به مروه رفت و به کار دیوانی مشغول شد و سپس در چهل سالگی از کار دیوان و اشغال دنیوی دست کشید و راه حجاز در پیش گرفت و چهار بار به حج رفت و بعد هم به آسیای صغیر، سوریه و فلسطین و مصر و سودان سیاحت نمود.

ناصر خسرو در علوم وفنون متداول زمان خود استاد بود. قران عظیم الشان را حفظ داشت و در علم کلام و حکمت و ادیان نیز دست توانا داشت و این امر ار میتوان از محتوای اشعارش دریافت.

او آثار منظوم و منثور دارد. مجموعه شعری اش حاوی ۱۱۰۴۷ بیت است که اغلب آن در بیان افکار مذهبی، حکمی و فلسفی سوده شده است مگر اشعار انتقادی و نیز حایز اهمیت به خصوص میباشد.

آثار منثو وی چون: سفر نامه، زادالمسافرین، وجه دین، خوان الاخوان، جامع الحکمتین، گشایش و رهایش و بستان العقول از شهرت بسزایی بر خوردارد میباشد.

بنا پژوهش در رابطه به آثار و افکار دانشمندان چون ناصر خسرو کاریست در خور ستایش و قابل تمجید.

یونسکو این سازمان علمی تربیتی و فرهنگی جهان از فیصلۀ بیستممین جلسۀ عمومی خویش در سال ۱۹۷۸ در پاریس، از کشور های عضو دعوت به عمل آورد تا با تدویر مجالس ترتیبات خاصی از شخصیت های بزرگ ملی و بین المللی تجلیل به عمل آورند.

زیرا این امر به ذات خود ارزشمندی خاص در تحقق مقاصد یونسکو و توسیعۀ تفاهم و همکاری های علمی به سویۀ ملی و بین المللی دارد. چنانچه تجلیل از هزارمین سالگرد تولد شیخ الرئیس ابو علی سیناس بلخی در ج. ا. ا. افغانستان و کشور دوست و برادر اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۰ نیز به همین منظور بنابر توصیۀ سازمان جهانی یونسکو بود.

کنون که در مرکز کشور ما در پرتو سیاست جدید و صلح آمیز (مصالحۀ ملی) حزب و دولت مه هدف آن را ارتقای رفاه و فرهنگ توده ما و مبارزه بخاطر صلح در سراسر کشور و جهان تشکیل می دهد به منظور یادی از کار نامه ها و زنده گی پر افتخار ناصر خسرو، که بیشترین قسمت آن در خدمت بشریت و علم گذشته است چنین سیمنار علمی تدویر یافته است ایجاب مینماید تا به غرض بزرگداشت هر چه ببیشتر از ین دانشمندان گرامی کشور علما و دانشمندان میهن و ممالک دوست تحقیقات وسیع و همه جانبه را به ارتباط آثار و زنده گینامه این انسان علم دوست کشور آغاز نموده و آنرا مطابق به مطالبات و نیازمندی های ادبی کنونی کشور تطابق دهند، تا باشد که خلق ما و دوستان ما از آن استفاده بیشتر برده و بسود ترقی و فرهنگ و شگوفایی میهن از آن کار گیرند، زیرا ما به این گفته های حکیمانه مردم که میگویند: « به هر اندازه که انسان داناست به همان اندازه تواناست» سخت معتقدیم.

کمسیون ملی یونسکو ج .د. ا ضمن قدر دانی از همچو محافل علمی از آن حمایت و پشتبانی کامل خویش را اعلام داشته و به سازمان دهنده گان آن تبریک و تهنیت گفته منحیث وظیفه این کار سترگ را ستوده، وعده می دهند که درحدود امکان از هیچ نوع همکاری در قسمت اخذ کمک های لازم به اکادمی علوم ج. د. ا دریغ نخواهد کرد.

منبع: کتاب دانای یمگان

نشر شده در: حکیم شناسی, پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.