پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت وفات المناک کاندید اکادمیسین داکترمحمودحبیبی مراتب تأثروتألم خویش را ابرازمیدارد. زنده یاد داکترحبیبی به مصابه یک شخصیت بااعتبار فرهنگی، اجتماعی ملی وچهره متبارزدرعرصه سیاست ودولت داری بیشتراز شش دهه، درپست ها ومقامات مختلف،تا ریاست پارلمان کشور مصدرخدمات شایانی برای وطن ومردم خویش گردید.

مرحوم داکتر حبیبی به حیث یک منورملی ازنخستین سالهای جوانی،به خصوص بعد ازختم تحصیلات عالی درفرانسه، پیوسته تلاش نمود که عالیترین ارزش های دانش بشری متناسب به احوال مشخص کشوروبا نظرداشت تاریخ وعوامل موثر درجامعه افغانی رابه کار گیرد. بدین ترتیب مرحوم داکتر حبیبی چه به حیث ژورنالیست ویا مسئول روزنامه اصلاح ویا به حیث رئیس رادیو ویا وزیراطلاعات وکلتور،همچنین به حیث رئیس اکادمی علوم وسایرمناصب،همیشه عهده دار این رسالت مهم خود به مصابه روشنفکر وطن ومردم بود.

درتمام حیات پربار وتااخیرعمرمدافع پیگر علم دربرابر جهل و روشنائی دربرابرتاریکی بوده، در این عرصه تالیفات و آثار گرانبهائی ازخود برجا گذاشته است.که اثرگران سنگ (مکاتیب افغانی) که درسه جلد تحریریافته درجمله آنان است. زنده یاد محمودحبیبی همیشه بخاطرحاکمیت قانون تلاش نموده ودرسال ۱۳۶۷ منحیث عضو فعال کمسیون تسوید قانون اساسی،درتهیه آن قانون بذل مساعی نمود وبحیث رئیس پارلمان بخاطرتحقق ارزشهای دموکراتیک آن همت گماشت. انجمن درحالیکه بمناسبت این ضایعه علمی،فرهنگی وملی خود راسوگوارمیداند بدین وسیله مراتب تسلیت خویش رابرای فرزندان،خانمش ژورنالیست ونطاق سرشناس کشورمحترمه شفیقه حبیبی،سایربازمانده گان ودوستانش تقدیم داشته ازبارگاهی ایزد متعال فردوس برین رابرایش استدعا مینماید.

بااحترام

پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون

 رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

نشر شده در: پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.