صفحه گشایی بزرگترین قرآن دست نویسی جهان

پنجشنبه : ۲۲ جدی ۱۳۹۰
مراسم صفحه گشائی نسخۀ دست نویس شدۀ باعظمت کلام الهی، افتتاح کتاب خانۀ عامه کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی و نمایشگاه هنری حجت خراسان با حضور داشت ، مقامات عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، شخصیت های مذهبی، علماء، روحانیون ، دانشمندان وتعداد کثیری از هموطنان متدین برگزار گردید.
بزرگترین قرآن دست نویس شدۀ جهان که به همت وابتکار وتمویل از بودجۀ شخصی شخصیت مذهبی ، روحانی ورهبر اسماعیلیان افغانستان محترم الحاج سید منصور نادری وسر انگشتان هنرآفرین خطاط بی بدیل وچیره دست کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی استاد صابر یاقوت حسینی خدری ونه تن از شاگردان مستعدش کارنوشتاری آن در طول پنج سال نجومی (میزان ۱۳۸۳- میزان ۱۳۸۸ ) ، و دوسال دیگر کارهای صحافت وآرشیفی این اثر نادر به پایۀ اکمال رسیده است.
محترم الحاج سید منصور نادری در صحبت هایش خلق این اثر نادر را دست آورد همۀ ملت مسلمان افغانستان وجهان دانسته به برکت صفحه گشائی کلام پاک الهی برقراری صلح وثبات دایمی وترقی پیشرفت کشور عزیز افغانستان را استدعا نموده گفت، موجودیت چنین اثر بی نظیر در آرشیف کانون یکی از آرمانهای معنوی وعقیدتی من بود وهمیش ذهنم را تطبیق این امر مهم به خود وامیداشت واکنون خداوند را شاکرم که توفیق رفیق شد واین آرمان بزرگ به لطف خالق تواناه تحقق یافت.
درپیام محترم محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری که عنوانی مراسم صفحه گشائی بزرگترین نسخۀ خطاطی شدۀ قرآن عظیم الشان وافتتاح کتابخانۀ عامه کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی مواصلت نموده بود آمده است: ” خلق این اثر بزرگ درکشور عزیز ما افغانستان افتخار ملی ومعنوی همه مردم ما میباشد و تحقق این مهم را به همه ی ملت فرهنگدوست و مسلمان افغانستان و خاصتاً جناب الحاج سید منصور نادری تبریک و تهنیت عرض میدارم.”
همچنان محترم فضل الهادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی ضمن تقدیر از این ابتکار معنوی و بزرگ سید منصور نادری، تقدیرنامه های مشرانو جرگه شورای ملی را به محترم الحاج سید منصور نادری ، استاد صابر یاقوت حسینی خدری ونه تن از شاگردان و متخصصین صحافت این اثر بزرگ تقدیم داشتند.
اسدالله غالب وزیر عدلیه افغانستان ، این اقدام سترگ وبی بدیل فرهنگ پرور کشور الحاج سید منصور نادری را ستایش نموده وآنرا افتخار بزرگ ملی وتاریخی برای مسلمانان خواند.
حجت الاسلام واعظ زاده بهسودی در سخنرانی خویش این ابتکار بی سابقه وسترگ شخصیت مذهبی کشور الحاج سید منصور نادری را مهم ترین خدمت در تاریخ وفرهنگ کشور دانسته وگفت ، این شهکار بزرگ در تاریخ تکرار نشده است وجای بسای مسرت است که خلق این اثر در کشور عزیز ما افغانستان تحقق یافته است.
نعمت الله شهرانی مشارو مقام ریاست جمهوری وعالم جید کشور یکتن از سخنرانان دیگر این محفل بود که راجع به زندگی پربار حجت خراسان صحبت نموده گفت راجع به شخصیت و شناسای ناصر خسرو هنوزهم ضرورت دارد که کارهای همه جانبه صورت گیرد.
محترم شهرانی درقسمت از صحبتهایش خدمات فرهنگی وتاریخی محترم الحاج سید منصور نادری را تمجید وتقدیر نموده وبا دعای اختتامیه محفل صلح وثبات دائیمی را درکشور استدعانمود.
همچنان پیام های تبریکی ازسوی نهادهای مدنی، ا حزاب سیاسی ، شخصیت های مذهبی وفرهنگی عنوانی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی مواصلت نموده بود وخلق این اثر بی نظیر ونادر را به پیشگاۀ ملت مسلمان افغانستان وکافه مسلمانان جهان تبریک عرض نموده وموجودیت چنین اثر بزرگ را در افغانستان افتخار ملی دانسته واز خدمات فرهنگ پرورانۀ الحاج سید منصور نادری مراتب تمجید وقدردانی شانرا ابراز داشتند.
محفل با قطع نوار و زیارت بزرگترین قرآن دست نویسی شدۀ جهان ، وخاطره نویسی در دفتر خاطرات کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی ، وضیافت استقبالیه کانون پایان یافت .

مشخصات مختصر نوشتاری ، صحافی وآرشیفی بزرگترین نسخه نفیس دست نویسی شدۀ قرآن عظیم الشان دنیا، درکابل
• ابتکار خوشنویسی وفرمایش
خوشنویسی بزرگترین نسخۀ نفیس دست نویسی شدۀ قرآن کریم دنیا، درکابل به ابتکار، فرمایش وبودجۀ شخصی شخصیت محبوب ملی و روحانی الحاج سید منصور نادری ، که جزء آرمانهای دیرینۀ دینی ، معنوی وفرهنگی شان بوده تحقق پذیرفته است.
زیبانگاری وخطاطی این نسخۀ نادر دست نویسی شدۀ قرآن کریم، توسط استاد محمدصابریاقوت حسینی “خدری” خطاط ماهر وچیره دست کانون وبه همکاری ۹ تن از شاگردان مستعدش صورت پذیرفته است.
• زمان خوشنویسی
خوشنویسی این اثر بزرگ از میزان ۱۳۸۳ خورشیدی آغاز و درمیزان ۱۳۸۸ پایان یافت که دارای ۲۱۸ صفحه به طول ۲۲۸ cm ، عرض ۱۵۵ cm وضخامت ۱۸cm روی تکۀ خطی با قلم نیئ و رنگ اکرلیک انگلیسی خوشنویسی گردیده است و سی پارۀ شریف به سی دیزاین مختلف وسبک مخصوص خوشنویس (استاد صابریاقوت حسینی ) خطاطی ومیناتوری گردیده وهرطرح میناتوری مطابق به تعداد اعداد وکلمات مقدس وفلسفۀ دینی نقاشی شده است.
این نسخۀ کلام پاک الهی از روی آن جلد قرآنکریم خوشنویسی گردیده ، که محمد عثمان (طه) خطاط معروف عربی در ۲۰۵ صفحه آنرا نوشته وتوسط ملک فهد شاه عربستان ، درمکه مکرمه به چاپ رسیده است.
• طرح پشتی
پشتی جلد این اثر نادر از پارچه های ۲۱ عدد پوست با کیفیت بز، با رنگ طبیعی نسواری رنگ آمیزی گردیده است ، رنگ آمیزی میناتوری آن با آب طلا به سبک بهزاد در ۸۰ درجۀ حرارت سانتی گرید وفشار سی تن وزن حک گردیده ا ست.
• صدور فتوا، تصدیق نامه وبازدید های رسمی
طرز نوشتاری واصول تجویدی این اثر بی بدیل از جانب ریاست قراء وزارت محترم ارشاد حج واوقاف ، ریاست دارالافتاء ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بررسی و تصدیق نامه وفتوائی رسمی آنرا عنوانی کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی صادرنموده است.
محترم قاضی القضات ، وزیراطلاعات فرهنگ ، وزیر ارشاد حج واوقاف جمهوری اسلامی افغانستان، مشاورفرهنگی مقام ریاست جمهوری، رئیس مشرانوجرگه شورای ملی ، هیئت رهبری اکادمی علوم ، علما ودانشمندان وفرهنگیان از جریان نوشتاری وصحافت این اثر بی بدیل بازدیدنموده وآنرا یک دست آورد بزرگ دینی برای همه مسلمانان دانسته اند.
• محل آرشیف ورحل
محل آرشیف این قرآن عظیم الشان دست نویسی شده در منزل دوم تعمیر کتابخانۀ عامه کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی به سمت شمال غرب تالار کنفرانس های کانون به طول ۱۱٫۵۶m ، عرض ۹٫۱۰ m وارتفاع ۲٫۶m با انواع مختلف سنگهای قیمتی که ازکشورهای ایتالیا وترکیه وارد گردیده است آذین یافته است.
درقسمت مرکز محل آرشیف، مکعب شیشۀ به طول ۳٫۳۶m عرض ۳٫۵m قرار دارد که شیشه مخصوص از کشور آلمان وارد گردید ودربین مکعب رحل یا مسند فلزی مخصوص به اندازۀ دومتر بر دوینم متر جابجا گردیده ، که این نسخۀ نادر وخطاطی شده در بالای آن گذاشته شده است.
درمحل آرشیف بلند گوهای مخصوص و پرده های تصویری ، تنویر وتنظیم گردیده که ضمن معلومات مکمل درمورد این اثر بزرگ برای مراجعین محترم متن آیات کلام الهی با ترجمۀ چند لسان ملی وبین المللی قابل سمع ومشاهده میباشد.

سخنور

نشر شده در: اخبار و گزارشات, بزرگترين قرآن

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.